Foto der Fahnen mit den Namen der Toten im Haus des Gedenkens
Namen der Toten im Haus des Gedenkens. Foto: KZ-Gedenkstätte Neuengamme, 2001. (ANg 2001-546)

Recherche et expositions

Alyn Beßmann
Téléphone:
+49 40 428131517
Fax:
+49 40 428131501
Email:

Recherche et expositions

Lennart Onken
Téléphone:
+49 40 428131546
Fax:
+49 40 427924546
Email:

Projet « Geschichtsort Stadthaus »

Christine Eckel
Téléphone:
+49 40 428131544
Email: